Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
11Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00 Zapisz się
299Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00 Zapisz się
3100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00 Zapisz się
4111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00 Zapisz się
5112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00 Zapisz się
6159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00 Zapisz się
7167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00 Zapisz się
8193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00 Zapisz się
9195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00 Zapisz się
10201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00 Zapisz się
11203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00 Zapisz się
12206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00 Zapisz się
Szkolenia e-learning
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
133Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00 Zapisz się
144Mnemotechniki w edukacji150.00 Zapisz się
159Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00 Zapisz się
1610Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00 Zapisz się
1721Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00 Zapisz się
1827Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00 Zapisz się
1928Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00 Zapisz się
2029Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00 Zapisz się
2130Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00 Zapisz się
2231Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00 Zapisz się
2336Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00 Zapisz się
2437Efektywna komunikacja w szkole100.00 Zapisz się
2538Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00 Zapisz się
2639Edukacja medialna150.00 Zapisz się
2740Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
2849Profilaktyka przemocy w szkole120.00 Zapisz się
2956Kształtowanie zachowań asertywnych100.00 Zapisz się
3058Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00 Zapisz się
3159Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00 Zapisz się
3265Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00 Zapisz się
3374Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00 Zapisz się
3475Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00 Zapisz się
3578Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00 Zapisz się
3688Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00 Zapisz się
3797Praca z uczniem zdolnym100.00 Zapisz się
38103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00 Zapisz się
39117Uczeń z dysleksją80.00 Zapisz się
40118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00 Zapisz się
41135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00 Zapisz się
42148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00 Zapisz się
43150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00 Zapisz się
44161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
45162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00 Zapisz się
46190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00 Zapisz się
47192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00 Zapisz się
48212Kreatywny nauczyciel180.00 Zapisz się
49215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00 Zapisz się
50216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00 Zapisz się
51217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00 Zapisz się
52218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00 Zapisz się
53219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00 Zapisz się
54220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00 Zapisz się
55221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00 Zapisz się
56222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00 Zapisz się
57223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00 Zapisz się
58224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00 Zapisz się
59225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00 Zapisz się
60226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00 Zapisz się
61240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00 Zapisz się
62241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00 Zapisz się
63242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
64243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00 Zapisz się
65244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
66245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
67246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00 Zapisz się
68247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00 Zapisz się
69249Profesjonalny doradca kariery120.00 Zapisz się
70255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00 Zapisz się
71257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00 Zapisz się
72258Autyzm - problematyka prawna150.00 Zapisz się
73261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00 Zapisz się
74269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00 Zapisz się
75273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00 Zapisz się
76281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00 Zapisz się
77282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00 Zapisz się
78288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00 Zapisz się
79289Pedagogika rodziny100.00 Zapisz się
80292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00 Zapisz się
81293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00 Zapisz się
82306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i pedagogice wczesnoszkolnej90.00 Zapisz się
83307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00 Zapisz się
84308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00 Zapisz się
85309Przyczyny i skutki agresji100.00 Zapisz się
86310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00 Zapisz się
87313Wychowanie do wartości90.00 Zapisz się
88314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00 Zapisz się
89319Metody pracy nauczyciela kształtujące umiejętności kluczowe150.00 Zapisz się
90320Metody pracy nauczyciela przygotowujące ucznia do funkcjonowania na rynku pracy150.00 Zapisz się
91321Mobbing dziecka w klasie i środowisku szkolnym a wsparcie rodziny90.00 Zapisz się
92325Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowa maszyn 600.00 Zapisz się
93326Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - zdun 600.00 Zapisz się
94327Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - murarz600.00 Zapisz się
95328Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - handlowiec600.00 Zapisz się
96329Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - dekarz600.00 Zapisz się
97330Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - cukiernik600.00 Zapisz się
98331Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowlaniec600.00 Zapisz się
99332Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - mechanik samochodowy 600.00 Zapisz się
100333Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - blacharz samochodowy600.00 Zapisz się
101334Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - krawiec600.00 Zapisz się
102335Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - kosmetyczka600.00 Zapisz się
103336Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - fryzjer600.00 Zapisz się
104337Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - elektryk600.00 Zapisz się
105338Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - stolarz600.00 Zapisz się
106339Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - piekarz600.00 Zapisz się
107345Podnoszenie kompetencji pedagogicznych. społecznych. zawodowych nauczycieli i kompetencji wychowawczych rodziców100.00 Zapisz się
108346Małżeństwo. rodzicielstwo. dziecko a także cele wychowawcze w ujęciu pedagogiki personalistyczno-chrześcijańskiej100.00 Zapisz się
109347Terapia dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym100.00 Zapisz się
110356Nauczanie programowania w klasach I-III (ScratchJr)100.00 Zapisz się

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą na stronie www.szkoleniekursdlanauczycieli.pl