Zgłoszenie rekrutacyjne na studia
w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Zapisujesz się na studia podyplomowe
Organizacja pomocy społecznej - szkolenie specjalizacyjne dwusemestralne w systemie stacjonarnym


nazwisko:
imię:
drugie imię:
płeć:
imię ojca:
imię matki:
pesel:
e-mail:
seria i nr dowodu osobistego
lub numer paszportu / karty pobytu
obywatelstwo
data urodzenia (dd-mm-rrrr):
urodzony/a w:
Adres stałego zameldowania
Miejscowość
ulica i nr domu/mieszkania
kod pocztowy -
województwo:
telefon:
Adres do korespondencji (wypełnić nawet gdy jest taki sam jak adres zameldowania)
Miejscowość
ulica i nr mieszkania
kod pocztowy -
województwo:
Wykształcenie
pełna nazwa ukończonej szkoły wyższej
rok ukończenia
nr dokumentu ukończenia szkoły wyższej
ukończony kierunek wypełnić w przypadku rekrutacji na przygotowanie pedagogiczne
wykształcenie
Miejsce uzyskania informacji o WSNS
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z z siedzibą w Lublinie oraz trybem i zasadami rekrutacji na stronie www.wsns.lublin.pl
Wyrażam zgodę (zgoda konieczna do przeprowadzenia procesu rekrutacji) na wykorzystanie powyższych danych oraz dostarczonych dokumentów dla potrzeb Uczelni, stosowanie do ustawy z dn. 29.08.1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 133 poz. 883)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych na potrzeby Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.). *
*-zaznaczenie tej opcji jest dobrowolne i nie jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji

Zanim klikniesz WYŚLIJ ZGŁOSZENIE, upewnij się,
że dane w formularzu są poprawnie wpisane.

::::: Wyższa Szkoł‚a Nauk Społ‚ecznych z siedzibą… w Lublinie ::::: © 2018 wNET