Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
11Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00 Zapisz się
287Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00 Zapisz się
399Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00 Zapisz się
4100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00 Zapisz się
5111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00 Zapisz się
6112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00 Zapisz się
7159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00 Zapisz się
8167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00 Zapisz się
9193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00 Zapisz się
10195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00 Zapisz się
11201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00 Zapisz się
12203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00 Zapisz się
13206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00 Zapisz się
Szkolenia e-learning
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
142Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00 Zapisz się
153Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00 Zapisz się
164Mnemotechniki w edukacji150.00 Zapisz się
176Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00 Zapisz się
189Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00 Zapisz się
1910Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00 Zapisz się
2021Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00 Zapisz się
2127Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00 Zapisz się
2228Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00 Zapisz się
2329Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00 Zapisz się
2430Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00 Zapisz się
2531Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00 Zapisz się
2632Techniki szybkiego czytania150.00 Zapisz się
2734Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00 Zapisz się
2835ADHD w szkole - metody postępowania 120.00 Zapisz się
2936Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00 Zapisz się
3037Efektywna komunikacja w szkole100.00 Zapisz się
3138Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00 Zapisz się
3239Edukacja medialna150.00 Zapisz się
3340Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
3449Profilaktyka przemocy w szkole120.00 Zapisz się
3556Kształtowanie zachowań asertywnych100.00 Zapisz się
3658Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00 Zapisz się
3759Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00 Zapisz się
3860Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00 Zapisz się
3965Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00 Zapisz się
4066Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00 Zapisz się
4174Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00 Zapisz się
4275Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00 Zapisz się
4377Prawo w pracy nauczyciela100.00 Zapisz się
4478Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00 Zapisz się
4586E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00 Zapisz się
4688Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00 Zapisz się
4797Praca z uczniem zdolnym100.00 Zapisz się
48103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00 Zapisz się
49117Uczeń z dysleksją80.00 Zapisz się
50118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00 Zapisz się
51135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00 Zapisz się
52148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00 Zapisz się
53150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00 Zapisz się
54151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00 Zapisz się
55161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
56162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00 Zapisz się
57190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00 Zapisz się
58192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00 Zapisz się
59212Kreatywny nauczyciel180.00 Zapisz się
60215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00 Zapisz się
61216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00 Zapisz się
62217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00 Zapisz się
63218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00 Zapisz się
64219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00 Zapisz się
65220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00 Zapisz się
66221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00 Zapisz się
67222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00 Zapisz się
68223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00 Zapisz się
69224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00 Zapisz się
70225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00 Zapisz się
71226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00 Zapisz się
72240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00 Zapisz się
73241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00 Zapisz się
74242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
75243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00 Zapisz się
76244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
77245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
78246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00 Zapisz się
79247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00 Zapisz się
80249Profesjonalny doradca kariery120.00 Zapisz się
81255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00 Zapisz się
82257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00 Zapisz się
83258Autyzm - problematyka prawna150.00 Zapisz się
84261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00 Zapisz się
85269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00 Zapisz się
86273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00 Zapisz się
87274Uniwersytet dla rodziców120.00 Zapisz się
88281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00 Zapisz się
89282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00 Zapisz się
90288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00 Zapisz się
91289Pedagogika rodziny100.00 Zapisz się
92292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00 Zapisz się
93293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00 Zapisz się
94306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i pedagogice wczesnoszkolnej90.00 Zapisz się
95307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00 Zapisz się
96308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00 Zapisz się
97309Przyczyny i skutki agresji100.00 Zapisz się
98310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00 Zapisz się
99313Wychowanie do wartości90.00 Zapisz się
100314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00 Zapisz się

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą na stronie www.szkoleniekursdlanauczycieli.pl